Tjänster

Ett urval av

våra projekt

Våra

huvudkompetenser

Våra projektledare har alla lång erfarenhet, hög kompetens och gedigen utbildning. Projektledarna ansvarar ofta för projektets genomförande på en övergripande nivå med ansvar för tid, ekonomi, avtal, resursplanering, arbetsmiljö mm. Bro & Betongs projektledare är vana vid att upprätta och följa projektplan, tidplan, budget och projektprognoser samt löpande rapportera till projektchefen avseende projektets status avseende tid, kostnad och kvalitet. Med den erfarenhet som våra medarbetare besitter kan vi erbjuda projektledare för såväl det mindre projektet som stora infrastrukturprojekt.

Våra projekteringsledare arbetar i nära samarbete med konstruktörer, arkitekter och projektörer med uppgift att tillse att erforderliga handlingar för projektets genomförande upprättas. Projekteringsledarna är vana att samordna projekteringen och utföra tidsmässig, teknisk och ekonomisk uppföljning samt säkerställa att BAS-P följer gällande arbetsmiljökrav för utförande- och driftskedet.

Våra byggledare har lång erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschens samtliga skeden och vi erbjuder byggledningstjänster inom en mängd olika teknikområden, bland annat; betong (nybyggnad och reparationer), grundläggning, stålbyggnad, mark, VA, BEST och el.

Våra byggledare är vana att i sitt arbete företräda beställaren på ett professionellt sätt och arbetar med allt från rapportering av entreprenadens framdrift till tidsmässig, teknisk och ekonomisk samordning, kontroll och uppföljning av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.

Vi erbjuder entreprenadbesiktningar inom konstbyggnad, mark, el och VA och kan även erbjuda projektspecifika besiktningsorganisationer inom fler teknikområden. 

Våra medarbetare är certifierade och har lång erfarenhet av att utföra besiktningar och är väl förtrogna med gällande regelverk såsom AB04, ABT06 och AMA.

Övriga tjänster

Tillståndsbedömningar

Kostnadsuppskattningar

Underhållsplanering

Tekniska utredningar

Hantering av tillståndsärenden

Förfrågningsunderlag

Kvalitetsuppföljning enligt PBL

Arbetsmiljösamordning

Byggplatsuppföljning arbetsmiljö

Vill du veta mer?

Kontakta oss med dina frågor & funderingar