Tjänster

Våra

huvudkompetenser

Våra projektledare har alla lång erfarenhet, hög kompetens och gedigen utbildning. Projektledarna ansvarar ofta för projektets genomförande på en övergripande nivå med ansvar för tid, ekonomi, avtal, resursplanering, arbetsmiljö mm. Bro & Betongs projektledare är vana vid att upprätta och följa projektplan, tidplan, budget och projektprognoser samt löpande rapportera till projektchefen avseende entreprenadens status avseende tid, kostnad och kvalitet. Med den erfarenhet som projektledare besitter kan vi erbjuda projektledare för såväl det mindre projektet som stora infrastrukturprojektet.
Våra projekteringsledare arbetar i nära samarbete med konstruktörer, arkitekter och installationsprojektörer med uppgift att tillse att erforderliga handlingar för projektets genomförande upprättas. Projekteringsledarna är vana att samordna projekteringen och utföra tidsmässig, teknisk och ekonomisk uppföljning samt säkerställa att BAS-P följer gällande arbetsmiljökrav för utförande och driftskedet.

Då våra byggledare har en långa erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschens samtliga skeden kan vi genom deras särskilda kompetens erbjuda byggledare inom en mängd olika teknikområden, tex betong nybyggnad och reparationer, stålbyggnad, mark, va, BEST och el.

Våra byggledare är vana att i sitt arbete företräda beställaren på ett professionellt sätt och arbetar med allt från rapportering av entreprenadens framdrift till tidsmässig, teknisk och ekonomisk samordning, kontroll och uppföljning av entreprenörens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vi har idag byggledningsuppdrag åt Stockholms Hamnar, Stockholm Norvik Hamn, Nya Slussen, Förbifart Stockholm.

Vi erbjuder entreprenadbesiktningar inom konstbyggnad, mark och VA.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att utföra entreprenadbesiktningar och är väl förtrogna med gällande regelverk såsom AB04, ABT06 och AMA.

För närvarande innehar bolaget uppdrag som biträdande besiktningsman i projekt:

  • Förbifart Stockholm
  • Roslagsbanan
  • Stockholm Norvik Hamn

Övriga tjänster

Tillståndsbedömningar

Kostnadsuppskattningar

Entreprenadupphandlingar

Underhållsplanering

Tekniska utredningar

Hantering av tillståndsärenden

Förfrågningshandlingar

Kvalitetsuppföljning enligt PBL

Arbetsmiljösamordning

Byggplatsuppföljning arbetsmiljö

Vill du veta mer?

Kontakta oss med dina frågor & funderingar