Hagastaden

Beställare

Stockholms stad,
www.stockholm.se

Medarbetare i projektet

Hagastaden – En vetenskapsstad för liv och hälsa

Hagastaden blir en levande innerstadsdel med totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser i Stockholm och Solna. Området utvidgar på ett naturligt sätt Stockholms innerstad och knyter samtidigt samman Stockholm med Solna. Fram till år 2025 ska området bebyggas och utvecklas till en ny stadsdel med boende, handel, kultur, parkområden och samtidigt bli ett nav i Stockholmsregionens kluster för life science. Namnet Hagastaden har koppling till den unika Hagaparken som är en del av Nationalstadsparken.

Bro & Betong har uppdrag som projekteringsledare för gator och allmän platsmark. Uppdraget innefattar att leda arbetet med framtagande av systemhandling och bygghandling all ingående moment för anläggning av gator och allmän platsmark samt efterföljande byggstöd under entreprenadtiden.

Entreprenaderna kommer innehålla omfattande trafik- och ledningsomläggningar, grundläggningar, schakter, sponter, ny GC-bro, ombyggnation av Trafikverkets anläggningar, anläggning gata mm.

Fler av våra

Projekt